Herinrichting: de Hofjes in de Norbertuswijk

Oktober 2021
In september 2021 werd gestart met het plan om drie ‘verborgen’ grasveldjes in de Norbertuswijk, de drie hofjes, een upgrade te geven. Aan de omwonenden is gevraagd mee te denken over de herinrichting. Niemand weet immers beter wat de gebruikerswensen zijn dan de mensen die er gebruik van maken. Zij ontvingen een uitnodiging met plattegrond om hun ideeën op kenbaar te maken. Er werden heel wat ideeën ingeleverd, vaak op een creatieve manier. Het verbeteren van het huidige voetbalveldje werd genoemd en dan in combinatie met een speeltuin voor de jeugd. Ook een gezellige BBQ-plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten bleek een wens te zijn, gecombineerd met een plek voor het opvangen van overtollig regenwater.

Aansluitend zijn alle ideeën ter plekke gepresenteerd tijdens bijeenkomsten met aanwonenden en onder het genot van een goeie bak friet incl. snack. Daarbij hebben verschillende mensen zich spontaan aangemeld om de ideeën de komende tijd verder uit te werken. Het uiteindelijke plan zal met verschillende partners worden gerealiseerd.


Update herinrichting Hofjes Norbertuswijk (21 april 2022)

Zoals veel mensen weten liggen er in de Norbertuswijk tussen de woningen in nogal wat grasveldjes verscholen. Drie van deze veldjes worden veel gebruikt, maar zijn inmiddels toe aan een opknapbeurt. In juli 2021 heeft Wijkcomité Norbertus aan omwonenden gevraagd naar ideeën voor een nieuwe invulling van deze drie ‘hofjes’. Het Wijkcomité, Synthese, Wonen Limburg, de Gemeente HadM zullen samen met de betrokken bewoners de plannen gaan realiseren.

In september zijn de ideeën letterlijk aan de deur opgehaald en begin oktober gepresenteerd aan de bewoners op drie verschillende avondbijeenkomsten. Door de bewoners zijn er werkgroepen gevormd die afgelopen maanden op diverse avonden bij elkaar zijn gekomen met als doel om voor ieder hofje de voorgestelde ideeën van de bewoners zo goed mogelijk te versmelten tot een mooi geheel. Om te voorkomen dat op alle drie de hofjes straks dezelfde ideeën ontstaan hebben de werkgroepen zijdelings met elkaar contact gehouden. Zo zullen de nieuwe hofjes elkaar straks mooi afwisselen en versterken qua ontwerp.

Het was leuk om samen met buurtgenoten in de werkgroepen de ingebrachte ideeën op tafel te brengen. Uiteraard hebben we alle ideeën besproken om de hofjes aangenamer te maken. Een ander bijzonder initiatief in de wijk, Samen Duurzaam (Club63), kwam vertellen over Waterklaar! Samen met Giel van Eck, Wonen Limburg en de gemeente zetten deze mannen zich in om de wateroverlast op diverse plekken terug te dringen, o.a. door middel van slimme waterinfiltratie of afkoppelen van regenafvoer. Ook het terugbrengen van hittestress in de wijk vormt een belangrijk onderdeel. Dankzij die tekst en uitleg werd al snel bij de werkgroepen duidelijk dat de herinrichting van de hofjes een unieke kans is om zowel ideeën van bewoners een plek te geven alsook het Waterklaar!-project. Zo zijn de hofjes, en eigenlijk de hele wijk, klaar voor een toekomst met jonge, oude en nieuwe bewoners én voor de klimaatontwikkelingen.

Hofje 1
De werkgroep van het eerste hofje vindt het (ook op basis van de ingeleverde enquêtes) vooral belangrijk dat de jeugd hier kan blijven voetballen. Daarnaast zullen op een klein deel van het oorspronkelijke voetbalveld wat kleine speelelementen (klimrek, schommel) geplaatst worden en een zitplek waar o.a. ouders elkaar kunnen ontmoeten. Er worden wat bomen geplaatst die in de zomer verkoeling bieden en er komt een bijentuin met wilde. Drie palen in de grond geven de mogelijkheid om een extra schaduwdoek op te hangen. De bestaande parkeerplek blijft gehandhaafd.

Hofje 2
De werkgroep van het tweede hofje is naar Tienray geweest om bij school Stip bij MFA Kerkebos inspiratie op te doen. De ideeën die vervolgens door de bewoners zijn aangedragen dienen als basis voor een nieuwe speelplek met veel natuurlijke speelelementen. Een water-speelelement, een houten huisje op palen, een keien-zitplek en een houten zitbank. Verder houten palen die ook kunnen dienen om hangmatten tussen te hangen. De zit-/ontmoetingsplek wordt ook voorzien van groen aanplant, enkele bomen en ook wilde-bloemen-velden voor bijen. Vooral het milieuvriendelijke aspect is een belangrijk uitgangspunt van deze plek waarin het ouderwets spelen met natuurlijke elementen wordt uitgedaagd. Omdat vooral dit hofje veel last heeft van overtollig regenwater is hier het samenvoegen van spelen, ontmoeten en Waterklaar!-maken voor de werkgroep van groot belang. Bij de inrit blijft de parkeerplek bestaan. En last but not least is er de wens voor een echte wijktotem: een boom omgetoverd tot totempaal door bewoners en jeugd.

Hofje 3
Voor het derde hofje heeft de werkgroep onder aanvoering van twee jonge kinderen uit de wijk een plan gemaakt waarin de speelplek niet bij de inrit ligt (zoals nu het geval is) maar tegen de achterzijde van het hofje. Hierdoor wordt de speelplek automatisch een veiligere plek. Bewoners met garages aan de achterzijde kunnen nu via twee nieuwe paden zonder te veel omwegen naar hun plek. De bomen die er zijn bieden al veel schaduw waardoor dit hofje al in de zomer verkoeling ervaart. Er komt wat extra aanplant van bomen. De jeugd wil vooral een groot speelelement met diverse onderdelen zoals een klimtorentje en een schommel met grote hangmat. De speeltuin moet, net als nu, omheind worden met afrastering op een dusdanige manier dat de speeltuin wel via diverse ingangen bereikbaar is. Daarnaast een tafeltennistafel, een skatebaan en een zit-/ontmoetingsplek voor jong en oud. Een picknicktafel met daaromheen op diverse plekken mooie wildbloemen en beplanting. Ook hier wel in combinatie met Waterklaar!-project.

Bij alle drie de hofjes is ook de nadrukkelijke wens voor voldoende prullenbakken en voldoende verlichting voor bewoners om ’s avonds een veilige plek te hebben. De opritten naar de heringerichte hofjes moeten goed begaanbaar zijn zonder dat er in de toekomst weer veel gaten in de weg komen.

De ideeën zijn door de werkgroepen op grote plattegronden ingetekend. Deze liggen nu, samen met alle wensen qua inrichting, bij de gemeente. Daar zal Giel van Eck het Waterklaar!-project goed en zorgvuldig erin verwerken en zal worden bekeken wat er nodig is aan budgetten om alles te kunnen realiseren.

Zodra er meer duidelijkheid is komen we als werkgroepen weer bij elkaar om zaken te bespreken. Daarna volgt een nieuwe update, ook omdat we straks graag gebruik maken van de inzet van enthousiaste medewijkbewoners om de plannen voor de drie hofjes te kunnen realiseren. Samen werken we aan drie prachtige plekken voor jong en oud met aandacht voor duurzaamheid en klimaat.


Update 21 augustus 2022 

De nieuwe (voorlopige) ontwerpen die de drie werkgroepen hebben uitgewerkt zijn gebaseerd op de ideeën en wensen die omwonenden enige tijd geleden hebben ingeleverd.
Naast plek om te spelen en voor ontmoeting met jong en oud, is ook de problematiek rond wateroverlast en toenemende hittestress in deze delen van de wijk meegenomen. Giel van Eck, specialist in klimaatadaptatie, heeft mogelijke oplossingen aangedragen en deze samen met de drie werkgroepen verwerkt in de ontwerpen.
De drie hofjes krijgen elk een eigen karakter waardoor ze elkaar aanvullen en versterken. Zo is er bijvoorbeeld een plek om te voetballen, maar ook een plek met natuurlijke speelelementen.

Bewoners reageerden overwegend positief en er bleek voldoende draagvlak te zijn voor verder onderzoek naar realisatie van de plannen. Er waren echter ook enkele kritische vragen, o.a. rondom de aanpak van wateroverlast.
De komende tijd zullen diverse afdelingen binnen de gemeente inzoomen op deze eerste ontwerpen én de vragen die er zijn. Zodra er concreet nieuws is worden de omwonenden hierover weer geïnformeerd vanuit de werkgroepen.

Bekijk de foto’s van de drie bijeenkomsten door op onderstaand album te klikken.

Om alvast enig idee te krijgen kunt u het PDF-bestand van het eerste ontwerp downloaden door op de afbeelding hieronder te klikken.
Voor de duidelijkheid: dit is NIET de definitieve versie, maar is dus een voorlopig eerste ontwerp van de herinrichting van de veldjes/hofjes. Er kan nog alles in veranderen.


Update 30 mei 2023:

Graag geven we jullie een update over de herinrichting van de hofjes 1, 2 en 3 in de Norbertuswijk.
Na de laatste informatiebrief hebben we niet stil gezeten.

Inmiddels zijn er diverse acties uitgevoerd en uitgezet:

• Het voorlopige ontwerp met de daarin de wensen en behoeften van jullie als bewoners is besproken met de deskundigen van de gemeente (verhardingen, groenvoorziening, spelen ,ontmoeten en verkeer) en de feedback is gedeeld met de werkgroep. Dit heeft waardevolle verbeteringen opgeleverd.

• In de afgelopen maanden zijn er o.a. enkele bodemonderzoeken geweest ten behoeve van klimaatadaptatie. Ook is er een positief gesprek geweest met beheerders van gemeente over de inrichting van de 3 plekken. Komende weken wordt gekeken op welke manier de plannen met betrekking tot herinrichting gefinancierd kunnen worden.

Zonder jullie input hadden wij de plannen niet op deze manier kunnen maken. We blijven natuurlijk open staan voor aanvullende ideeën over spelen en ontmoeten die we mogelijk nog mee kunnen nemen in het eindontwerp. Zodra de financiering op hoofdlijnen rond is, kan de werkgroep Hofjes met partners aan de slag om op gebied van de wensen m.b.t. groen, spelen en ontmoeten de plannen verder te gaan uitwerken. Natuurlijk houden we jullie ook van het vervolg op de hoogte.

Wij verheugen ons erop om in de toekomst samen met jullie een mooie ontmoetings- en speelplek te creëren in onze wijk.

Bewonerswerkgroep Hofjes Norbertuswijk